1. Gratis vooronderzoek
 2. Beste service
 3. Altijd de hoogste kwaliteit

 

Prijzen:

1. AI onzeprijsopgaven zijn in Euro’s en inclusief btw. tenzij anders vermeld.

Betalingen:

 1. Betaling is uiterlijk verschuldigd vanaf het moment van aflevering, betaling kan geschieden op de volgende wijzen:
 • Per Pin: direct bij aflevering, zonder extra kosten.
 • Per overboeking: Na aanschaf of tijdens reparatie product, ontvangt u een factuur. Uw apparaat kan worden afgehaald/opgestuurd worden na betaling. Er zijn geen extra kosten voor deze betaalwijze.
 • Per Rembours: bij aflevering van uw apparaat betaalt u contant en gepast aan de postbode. I.v.m. de kosten die hiervoor gemaakt moeten worden geldt hiervoor een toeslag.
 1. Bij bedragen hoger dan EUR 500,- kan om een aanbetaling of vooruitbetaling worden verzocht. StartFix zal de opdracht dan pas uitvoeren nadat het afgesproken bedrag op bankrekening van StartFix is bijgeschreven.
 2. Betaling op factuur valt niet onder de standaard betaalmethoden. Alleen voor regelmatig terugkerende klanten, kan een verzoek hiertoe worden ingediend.

Na toetsing geldt dan:


Bij betalingswijze op rekening dient het factuurbedrag binnen zeven dagen na factuurdatum op de bankrekening van StartFix bijgeschreven te zijn. Bijoverschrijding van de betalingstermijn gaat de volgende incassoprocedure inwerking:

 • De eerste herinnering wordt 7 dagen na de oorspronkelijke factuurdatum verstuurd. De betalingstermijn van deze herinnering is 7 dagen.
 • De tweede herinnering wordt 21 dagen na de oorspronkelijke factuurdatum verstuurd. Deze herinneringsfactuur wordt met EUR 9,95 incasseringskosten verhoogd. De betalingstermijn van deze factuur is 7 dagen.
 • Na 28 dagen wordt i.v.m. de wettelijke verplichting hiertoe, een ingebrekestelling aangetekend verzonden. Het termijn van deze ingebrekestelling is 7 dagen.
 • 35 dagen na oorspronkelijke factuurdatum wordt overgegaan tot incassoprocedure, waarbij alle incassokosten en de rente voor rekening van de cliënt komen. StartFix maakt gebruik van de diensten van Payt.nl Incasso.

 

Facturatiebasis:

 

 1. Alle offertes, opdrachten en reparaties zijn - tenzij uitdrukkelijk anders vermeld - op basis van een niet-bindende voorcalculatie. Facturering vindt altijd plaats op basis van nacalculatie.
 2. Facturering van honorarium en goederen vindt altijd plaats op basis van bestede uren en/of materialen.

Leveringen:

 1. Aan offertes gedaan door StartFix kunnen geen rechten worden ontleend.
 2. Levering van onderdelen vindt altijd plaats op basis van “Forward Exchange”, d.w.z. dat onderdelen op het moment van orderbevestiging moeten worden ingeleverd bij StartFix. Defecte onderdelen worden altijd eigendom van StartFix. Indien cliënt na de ondertekening van de orderbevestiging alsnog besluit om reparatie niet te Iaten uitvoeren behoudt StartFix het betreffende onderdeel zonder restitutierechten van cliënt.
 3. StartFix is eerst gehouden een opdracht uit te voeren wanneer deze schriftelijk is geaccepteerd. Opdrachten kunnen zonder opgaaf van reden door StartFix worden geweigerd.
 4. Goederen blijven na aflevering aan cliënt of aan het adres dat door cliënt is opgegeven, het eigendom van StartFix totdat cliënt het volledige daarvoor verschuldigde bedrag betaald heeft.
 5. Leen- of verhuurapparatuur is onvervreemdbaar eigendom van StartFix en kan te allen tijde terstond worden teruggevorderd zonder opgaaf van reden, onafhankelijk van de overeengekomen leen- of verhuurperiode.
 6. Bij gebruik van leen- of verhuurapparatuur is cliënt altijd zelf verantwoordelijk voor verzekering van deze apparatuur, tegen risico’s van onder andere brand, diefstal, beschadiging, transportschade.
   

Reclames:

 1. Klachten op geleverde diensten/goederen dienen binnen 7 dagen na overdracht apparatuur, aan StartFix bekend te worden gemaakt.
 2. Klachten over facturen dienen binnen 5 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend.
 3. Bij overschrijding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak tegen StartFix terzake de betreffende gebreken/facturen.
 4. Op software installaties waaronder de installatie van Windows zit geen garantie op. Omdat dit bij gebruik direct beschadigd kan raken door het gebruik/internet gebruik. Ook virussen kunnen de software direct beschadigen.

Transport:

StartFix verzorgt in geen geval het transport van apparatuur. De cliënt kan er wel voor kiezen om StartFix opdracht te geven het transport in eigen naam voorrekening en risico van de cliënt te regelen met vervoerder DHL/PostNL. Indiende cliënt hiervoor kiest, is er sprake van een overeenkomst van lastgeving metStartFix. StartFix geeft DHL/PostNL dan de opdracht om het transport voorrekening en risico van de client te verzorgen. StartFix is in geen gevalverantwoordelijk voor het transport, noch aansprakelijk voor kosten of schadedie daarvan om welke reden dan ook het gevolg zijn. De cliënt is te allen tijdezelf verantwoordelijk voor verzekering tegen onder andere risico’s van brand, diefstal,beschadiging, transportschade, vermissing of verlies van alle aan StartFix terbeschikking gestelde materialen.

De kosten die StartFix rekent voor transport zijn gebaseerd op gewicht van hetbetreffende apparaat plus een transportdoos gewicht van maximaal 2KG. Mochtklant een transport verpakking gebruiken met een hoger gewicht, dan heeftStartFix het recht om een extra transportvergoeding in rekening te brengen.

 

Garantie:

 

 1. De hardware garantie periode is op basis van de bij aanschaf overeengekomen garantie module. Indien geen module is overeengekomen is de standaard garantie van toepassing welke 3 maanden is. Deze gaat in op het moment dat de apparatuur gereed is gemeld aan de cliënt.
 2. Garantie op Hardware is op basis van Carry-in, tenzij met de cliënt een onsite module is overeengekomen.
 3. Garantie afhandeling is gerelateerd aan de afgesproken module. Indien geen module is overeengekomen dan heeft de cliënt recht op de StartFix standaard garantie van 3 maanden.
 4. Indien door StartFix geleverde/gerepareerde apparatuur wordt aangesloten op niet-gecertificeerde bekabeling of apparatuur, dan wel door niet gediplomeerde monteurs wordt aangesloten, dan vervalt de garantie op door StartFix geleverde/gerepareerde apparatuur.
 5. Op de werking van geïnstalleerde software is nimmer enige vorm van garantie van toepassing. Voorts geeft StartFix geen enkele garantie op het correct functioneren van software, dan wel het overeenkomstig aan de verwachting van cliënt functioneren van software.
 6. Het volledig risico betreffende de kwaliteit van software, en alle mogelijk denkbare geleden schade ten gevolge van het installeren, gebruiken van software ligt volledig bij de cliënt.
 7. Complicaties die optreden tijdens werkzaamheden, hetzij ten kantore van StartFix, hetzij bij cliënt, die niet het gevolg zijn van verwijtbaar handelen van StartFix, vallen buiten de verantwoordelijkheid van StartFix. Voor kosten of andere geleden schade wordt op voorhand alle aansprakelijkheid van de hand gewezen. Eventuele meerkosten van reparatie worden door gefactureerd aan cliënt.
 8. StartFix is nimmer verantwoordelijk voor verlies van gegevens op media van cliënt, of de schade die cliënt ten gevolgen hiervan lijdt.
 9. StartFix gaat er van uit dat cliënt zelf reserve kopieën van media heeft gemaakt, wanneer een apparaat wordt aangeboden voor onderzoek of reparatie. Reservekopieën worden door StartFix alleen gemaakt wanneer cliënt daar expliciet om verzoekt en indien mogelijk, de kosten hiervoor worden aan client door gefactureerd. StartFix is niet verantwoordelijk voor het welslagen van het maken van kopieën en de werking van kopieën.
 10. Onderzoeken, analyses en conclusies zijn momentopnamen. De door StartFix verrichte onderzoeken, analyses en conclusies zijn alleen geldig op het moment van onderzoek en hebben geen geldigheid voor latere tijdstippen.
 11. Gezien de aard en werking van smartphones, tablets en computers kan StartFix geen zekerheid verschaffen over het correct blijven functioneren van apparatuur na het moment van aflevering. Gezien de materiaalkeuze van bijvoorbeeld Apple voor haar apparatuur kan esthetische beschadiging bij reparatie soms niet geheel worden uitgesloten; StartFix wijst verantwoordelijkheid hiervoor af.
   

Toepasselijkrecht en bevoegde rechter:

 1. Deze overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
 2. In geval van geschillen is de rechtbank te Amsterdam bij uitsluiting bevoegd.

Algemeen:

 1. StartFix is op geen enkele wijze verbonden met de fabrikant van het apparaat.
 2. StartFix is een onafhankelijk bedrijf.

Vooreventuele toelichting of vragen kunt u altijd contact opnemen met een van onzemedewerkers. Of via email; info@startfix.nl of telefonisch; +31 (0)20 754 28 18